تنظيم قطرات انفوزيون

نوشته شده توسط هدایت اله جوانشیری، کارشناسی ارشد - پرستاری. ارسال در درمان هاوداروها

      براي تنظيم قطرات سرم ، ميكروست و پرفيوزر (انفوزيون پمپ ) موارد زير را هميشه بخاطر داشته باشيد :

 

1- يك cc =  15 قطره ماكروست (ست سرم معمولي )                      cc 1 = gtt 15 ماكروست

 2- يك cc =60 قطره ميكروست و پرفيوزر                                         cc 1= gtt 60 ميكروست

 3- تعداد قطرات ميكروست در دقيقه برابر است با همان ميزان cc  در ساعت

cc/h 20= gtt/min 20 ميكرو ست  a     cc/h 1= gtt/min 1 ميكرو ست

 4- براي كوچك كردن واحدهاي دارويي هميشه دوز داروئي موجود را در عدد 1000 ضرب      مي كنيم.                                                                                                      

                                                                                                     g m1000=1000* gr 1

                                                                                                     μg 1000=1000* mg 1

5- هنگام استفاده از داروها حتماً به دوز داروي نوشته شده بر روي  ويال توجه نماييد .

 6- در بيماراني كه محدوديت مصرف مايعات دارند ، مي توان از تعداد بيشتري آمپول (فقط از يك نوع دارو ) در داخل ميكروست يا پرفيوزر استفاده كرد.

 7- هرگاه ميزان سرم و محلول تجويز شده كمتر از cc 100 باشد حتماً بايد از ميكروست يا پرفيوزر استفاده  كرد .


 تنظيم قطرات سرم (ماكروست )

       

                                                                                  (cc) 15 * ميزان سرم     =   تعداد قطرات سرم

                                                                                   (دقيقه) 60  * ساعت           ( gtt/min )

                                                                                                     h8/ lit 1     D/W     serum :  مثال 1                                                                         

                                                                                 

gtt /min          31  =      15 *1000       =          15 * ميزان سرم     =    تعداد قطرات سرم

                                                60 * 8                     60  * ساعت            ( gtt/min ) 

                                                                                                       h 24  /cc 500  N/S  serum   :  مثال 2  

             

                                  gtt/min 5   =      15*500       =     15 * ميزان سرم   =    تعداد قطرات سرم

                                                            60 *24                60  * ساعت            ( gtt/min )

  

هنگام استفاده از ماكروست ‌(ست سرم معمولي )مي توان بصورت تخميني هر ميزان سرم در مدت 24 ساعت را با تقسيم بر عدد 100 بصورت قطره در دقيقه (بصورت تقريبي ) بدست آورد .

cc/min                             10 =    h 24cc/  1000          gtt/min      8 =   h24cc/ 800

        بايد توجه داشت استفاده از اين روش در اطفال ، بيماران قلبي و يا بيماراني كه محدوديت مصرف مايعات دارند و بطور كلي براي تمام بيماراني كه كنترل دقيق جذب و دفع مايعات دارند، اكيداً ممنوع است  .

 در صورتيكه مدت زمان انفوزيون كمتر از يك ساعت باشد ، از فرمول زير استفاده مي نماييم :

 15  * ميزان سرم   =    تعداد قطرات سرم

                                                                                                               دقيقه                ( gtt/min )

min   40cc/ 200         Ringer :  مثال 1

                                          gtt/min   75  =   15*200   =     15 * ميزان سرم   =    تعداد قطرات سرم   

                                                                                                40                    دقيقه                    ( gtt/min )  


تنظيم قطرات در سرم (ميكروست )

         همانطور كه در بند 5 توجهات گفته شد به ياد بياوريد كه هرگاه ميزان سرم cc100 يا كمتر از cc 100 باشد حتما بايد از ميكروست ( و يا پرفيوزر ) استفاده كرد .

در اين هنگام ميزان سرم تعيين شده در عدد 60 ضرب مي گردد . ) gtt 60 = cc 1)

               cc/h =  gtt/min        a         (cc) ميزان سرم     =     60 *  ميزان سرم       = تعداد قطرات سرم

                                                                 (h)   ساعت                  60  *  ساعت              ( gtt/min )

 بنابراين همانطور كه در بند 3 گفته شده بود هنگام استفاده از ميكروست يا پرفيوزر  تعداد قطرات در دقيقه برابر است با همان ميزان cc  در ساعت .

gtt/min 20= cc/h 20           a             cc/h = gtt/min


محاسبه دوز دارويي

 هنگاميكه داروئي بصورت انفوزيون براي بيمار استفاده مي شود محاسبه دوز دارويي بايد از طريق فرمول زير صورت گيرد :

                                                                      60 *  ميزان سرم * دوز تجويز شده       = تعداد قطرات سرم

                                                                                    1000* دوز داروي موجود

داروهاي مصرفي بصورت ميلي گرم (داروي TNG 5 ميلي گرمي ) و يا بصورت گرم ( زايلوكائين 2% كه داراي يك گرم داروي موثره مي باشد ) وجود دارند كه طبق بند 4 براي تبديل كردن اين داروها به يك واحد كوچكتر بايد حتما دوز دارو در عدد 1000 ضرب شود  .

                                                                                                           ميلي گرم 1000  = 1000* 1 گرم 

                                                                                                             g μ 1000= 1000 * 1 ميلي گرم

min                                                                                               / μ 10    Amp TNG  :    مثال

      طبق بند 5 ، با نگاه كردن به آمپول TNG متوجه مي شويد كه آمپولها يTNG 5 ميلي گرمي ( دوز موجود ) هستند . بنابراين :

 gtt/min  12 =    60  *  100  *  10        =     60 *  ميزان سرم * دوز داروي تجويز شده     = تعداد قطرات ميكروست

                               1000 * 5                         1000* دوز داروي موجود                                                           

(همانطور كه قبلا هم گفته شد 12 قطره ميكروست در دقيقه برابر است با 12 سي سي در يك ساعت)


محاسبه دوز دارويي بر حسب وزن بدن

توجه : هرگاه دوز تجويز شده بر حسب kg وزن بدن باشد صورت كسر را در وزن بيمار ضرب مي نماييم .

                    ( Kg)  وزن بيمار  * 60 *  ميزان سرم * دوز داروي تجويز شده  =  تعداد قطرات ميكروست

                                                             1000* دوز داروي موجود

                                                   kg 70 = W  Kg/min            / μ  10    Amp Dopamin     : مثال 

 با نگاه كردن به آمپول هاي cc  5 دوپامين متوجه مي شويم آمپول هاي دوپامين 200 ميلي گرمي هستند كه يا بصورت  معمولي عدد 200 ميلي گرم نوشته مي شود يا عنوان گرديده /cc mg 40 و با توجه به اينكه        آمپول هاي cc5 هستند ، همان 200 ميلي گرم بدست مي آيد (200 = 5 *40 ) .

 gtt/min    21 =  70 *60*100*10  = وزن بيمار  * 60 *  ميزان سرم * دوز داروي تجويز شده = تعداد قطرات ميكروست

                               1000 * 200                     1000 * دوز داروي موجود                                                         

هنگام استفاده از پرفيوزر عدد cc/h 21 را مي گذاريم .

فراموش نكنيد هنگام استفاده از پرفيوزر (انفوزيون پمپ ) چون سرنگها مـيزان محدودتري مايع را در خود جاي ميدهند ، بايد حتماً به جاي ميزان سرم ميـزان حجم سرنـگ را قيد نماييد . (ابتدا  داروي مورد نظر را داخل سرنگ كنيد و سپس حجم مايع سرنگ را به cc 50 يا cc 20 برسانيد )

   توجه داشته باشيد دوز و نحوه مصرف داروها فقط طبق نظر پزشك معالج تعيين مي گردد بعنوان مثال آمپول TNG در    بخشهاي  اورژانس و ساير بخشها معمولاً بصورت min  / μ  و در بخشهاي ICU بصورتmin  kg// μ  تجويز مي گردد.

سرنگ مورد استفاده در پرفيوزر cc 50                    kg 70 = W        Kg/min / μ 10    Amp Dopamin: مثال

gtt/min          5 /10 =    70*60*50*10   =      وزن بيمار  * 60 *  ميزان سرم * دوز داروي تجويز شده =  تعداد قطرات

                                          1000*200                                        1000  * دوز داروي موجود                   ميكروست محاسبه چند داروي مهم                

                                               وزن بيمار *  60*100*دوز تجويز شده  =      تعداد قطرات دوپامين  gtt/min

                                                                              1000* 200                                                                      

                                       وزن بيمار *  60*100* دوز تجويز شده        =    تعداد قطرات دوبوتامين  gtt/min

                                                         1000 *250

                                                          60 *100  *    دوز تجويز شده       =    تعداد قطرات TNG gtt/min

                                                                               1000  *  5    

gr  2  = cc100 a   ليدوكائين  2%       60  *100  *  دوز تجويز شده  = تعداد قطرات ليدوكائين 2% gtt/min

                                                                                1000* 1

gr 1 = cc100 a  ليدوكائين  1%     60 * 100  *  دوز تجويز شده    =  تعداد قطرات ليدوكائين 1% gtt/min                                    

                                                                   1000 * 5/0

 تعداد قطرات بدست آمده جهت ميكروست تنظيم شده است در صورت استفاده از سرنگهاي پرفيوز به جاي عدد 100 در صورت كسر ميزان حجم سرنگ را قرار دهيد .

درباره ی مادروکودک

 baby  امروزه دستیابی به اطلاعات علمی ، وبخصوص پزشکی ، دردنیای مجازی به سادگی میسرگشته است. اما متاسفانه وب سایت هایی که بتواننداین وظیفه رابه زبان فارسی انجام دهندناچیزویاحتی بهتراست گفته شودکه هیچ است.موسسه ایران مدلاین به منظوربرطرف کردن این نیازفارسی زبان های دنیا، دوپایگاه علمی " ایران مدلاین" [جهت دسترسی به دنیای علم پزشکی وتندرستی] و " مادروکودک" [ارائه اطلاعات علمی موثق درزمینه بیماری های مادروکودک] رافراهم وراه اندازی نموده است. هرچندکه تارسیدن به نقطه مطلوب ، فاصله زیادی است.