ساخت پوشش صورت بعنوان ماسک کروناویروس

نوشته شده توسط دکترعطایی :فوق تخصصی نوزادان . ارسال در ایمنی درپیرامون

استفاد ازپوشش پارچه ای برای صورت به منظورکاستن ازسرعت انتشارکوید- 19  

نحوه پوشیدن ماسک صورت،پوشش صورت باید:

 1. کاملا چسبیده به صورت ولی بدون فشارباشد.
 2. توسط بندیا حلقه دورگوش،درمحل خودثابت شده باشد.
 3. شامل چندلایه پارچه باشد.
 4. اجازه تنفس بدون محدودیت بدهند.
 5. بتوان بدون آسیب یاتغییرشکل آن راشسته وخشک نمود.

mask4covids

توصیه های مرکزکنترل بیماری ها(CDC)

 • توصیه می شودکه درنشست های عمومی مثل فروشگاه یاداروخانه ،که نتوان فاصله اجتماعی رارعایت کردبهتراست ازماسک صورت استفاده شود.
 • همچنین توصیه CDC آن است که جهت کاهش سرعت انتشارویروس ونیزکمک به افرادی که حامل ویروس بوده ولی اطلاعی ازآن ندارند(ناقلین بدون علامت) بهتراست ازیک ماسک ساده برای صورت استفاده شود.
 • بنابراین جهت کمک داوطلبانه به سیستم بهداشتی کشورتوصیه می شودکه ازاقلام موجوددرمنزل وموادخیلی عادی اقدام به ساخت ماسک صورت شود.
 • استفاده ازماسک صورت برای کودکان زیر2سال ،افرادی که مشکل تنفس دارند یاهوشیارنیستند ،یامعلولیت داشته وبدون کمک دیگران نمی توانندماسک راکناربزنند،ممنوع می باشد.
 • پوشش پارچه ای برای صورت ،لزوما ماسک جراحی یا ماسک N-95نیست،اجازه بدهیدکه این ماسک هاتوسط کادرپزشکی استفاده شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mask4covids2

 

آیالازم است تا پوشش پارچه ای صورت ،شستشوداده شده ویابطورمنظم تمیزگردد؟چگونه؟

بلی.این پوشش ها رابایدباتوجه به دفعات استفاده ازآن ها،شستشوداد.

چگونه می توان پوشش پارچه ای صورت رااستریلیزه یاتمیزکرد؟

استفاده ازماشین لباسشویی می تواندبرای تمیزکردن پوشش های پارچه ای مناسب باشد.

چگونه می توان بدون خطرپوشش پارچه ای راازصورت برداشت؟

فردبایددقت کندکه پس ازبیرون آوردن پوشش پارچه ای یاماسک صورت، دست های خودرابه چشم،بینی ودهان خودتماس نداده وحتمادراولین فرصت دست ها رابخوبی بشوید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوشش پارچه ای صورت به روش دوختن

 

mask4covidfull3

 

موادلازم

 • دوقطعه کتان(پارچه نخ پنبه) مستطیل 10در6اینچ (هراینچ برابربا2.5سانتیمتر)
 • دوقطعه کش 6اینچی ،معادل با 15سانتیمتر (یانوارلاستیکی ،ریسمان ،کش مو،نوارپارچه ای)
 • سوزن ونخ (یاپنس مو)
 • قیچی
 • چرخ خیاطی

شیوه کار:

دوقطعه مستطیل به ابعاد10 در6اینچ ازکتان قیچی کنید.ازپارچه نخی بافت ریز مثل پارچه لحاف یا ملافه پتواستفاده کنید.می توان ازپارچه تی شرت درصورت نیاز،استفاده کرد.دوقطعه پارچه رارویهم قراردهیدوبگونه ای بهم بدوزیدکه بصورت یک پارچه درآیند.

لبه پارچه ها رادرطول تاکرده وبدوزید.آنگاه دولایه پارچه راباهم درعرض تاکرده وبدوزید.

یک کش پهن (تقریبا باعرض 0.4میلی متریاکمترازنیم سانتیمتر) ازدرون شکاف عرضی پارچه ها(که هنگام تازدن ودوختن ایجادکرده اید)عبوردهید.این کش ها،درنهایت به دورگوش هاانداخته می شوند.برای عبوردادن کش ازدرون شکاف پارچه،می توانید ازسوزن درشت خیاطی یا گیره مواستفاده کنید(دقیقا شبیه کش کردن بندتنبان آقایان؟).دوانتهای کش هارابخوبی بهم گره بزنید.

اگرکش ندارید،می توانیدازکش مو یا بنددورسراستفاده کنید.اگرهیچی ندارید،می توانیدیک نخ ضخیم طولانی استفاده کرده بگونه ایکه بتوانید دوسرنخ راپشت سرخودبهم گره بزنید.

کش رابه آرامی بکشیدبگونه ایکه محل گره کش درون شکاف طرفین پارچه قرارگیرد.اینکارصرفا ازنظرزیبایی می باشد، واگرنتوانستیدگره راازدرون شکاف طرفین پارچه عبوردهید،چندان مهم نیست.

طرفین پارچه راجمع کنید،بگونه ایکه چروکیده شود،وماسک روی صورت شما متناسب باشد.آنگاه جهت جلوگیری ازجابجاشدن کش،بهتراست آن رادرروی خودبخیه کنید.

 

 

روش بدون خیاطی :پوشش پارچه ای صورت بااستفاده ازتی شرت وروسری

 

mask4covidfull2

موادلازم:

 • یک عددتی شرت ،البته بلااستفاده
 • قیچی

8اینچ تقریبا برابر با 20سانتیمترو10 اینچ تقریبا برابربا 25سانتیمترمی باشد.

این محل راقیچی کنید.

بندها را ابتدادورگردن وسپس بالای سر،سفت کنید.

پوشش صورت بااستفاده ازروسری(بدون خیاطی)

 

mask4covidfull

موادلازم:

 • روسری نخی(یا یک تیکه پارچه نخی باابعادتقریبا 20در20اینچ،معادل با 51سانتیمتر)
 • کش لاستیکی(یاکش مو)
 • قیچی(اگرمی خواهیدازپارچه های مازاداستفاده کنید.)

روسری راازوسط تابزنید.

قطعه بالایی رابه پائین وقطعه پائین رابه بالا،تابزنید.

لاستیک کشی یا بندموی سرراتقریبا به فاصله 15 سانتیمترازهم، پیرامون پارچه تازده شده،قراردهید.

دولبه طرفین ،عرض کمترپارچه،رابداخل تاکرده وروی صورت خود تنظیم کنید.

باقراردادن پوشش پارچه ای،بدون نیازبه دوخت ودوز،لبه های داخلی که روی بینی ودهان شماقرارگرفته ،مانع ازدررفتن آن خواهدشد.

 

درباره ی مادروکودک

 baby  امروزه دستیابی به اطلاعات علمی ، وبخصوص پزشکی ، دردنیای مجازی به سادگی میسرگشته است. اما متاسفانه وب سایت هایی که بتواننداین وظیفه رابه زبان فارسی انجام دهندناچیزویاحتی بهتراست گفته شودکه هیچ است.موسسه ایران مدلاین به منظوربرطرف کردن این نیازفارسی زبان های دنیا، دوپایگاه علمی " ایران مدلاین" [جهت دسترسی به دنیای علم پزشکی وتندرستی] و " مادروکودک" [ارائه اطلاعات علمی موثق درزمینه بیماری های مادروکودک] رافراهم وراه اندازی نموده است. هرچندکه تارسیدن به نقطه مطلوب ، فاصله زیادی است.