بیماری های ژنتیک ونادر

تریزومی ۱۸ نوعی ناهنجاری کروموزومی است که به دلیل سه‌تایی شدن کروموزم 18 رخ می‌دهد. کروموزوم اضافی ممکن است کاملاً جدا ی...

سندروم [یانشانگان] به مجموعه ای ازنشانه ها وعلائم گفته می شود که ناشی ازیک ناهنجاری ارثی قابل تشخیص حاصل می شوند. تریزوم...

سندروم درس [  DRESS  (  Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms)]، ناشی ازتماس با داروهابوده وبابثورات جلد...

این سندروم که به اسامی سندروم کمپلکس پوستی همانژیوم عروقی ویا سندروم پاسکال – کاستروویژو[Pascual-Castroviejo]نوع 2 نیزشن...

اختلالات اسهال مادرزادی  (CDD[Congenital diarrheal disorders]) یک گروه از انتروپاتی های [ناهنجاری های روده ای] نادر مربو...

سندروم هایپرایمنوگلوبین  E یک ناهنجاری نادرنقص سیستم ایمنی می باشد که دارای یک الگوی وراثت اتوزومال غالب وهمچنین اتوزوم ...

گامتوژنز شامل دومسیرمختلف اسپرماتوژنز واووژنزمی باشد.

ادامه مطلب...

نواحی سودواتوزوم [pseudoautosomal regions, PAR1, PAR2] ،توالی های همولوگ ازنوکلئوتیدهستند

ادامه مطلب...

سندروم [یانشانگان] به مجموعه ای ازنشانه ها وعلائم گفته می شود که ناشی ازیک ناهنجاری ارثی قابل تشخیص حاصل می شوند. تریزومی ها ، بخشی ازسندروم ها محسوب می شوند.

ادامه مطلب...
17 ارديبهشت 1392

 علم ژنتیک یکی از شاخه‌های علوم زیستی است که بوسیله آن می توان علت تشابه ویاعدم تشابه درداخل یک گروه ازجامعه جانوری ویاگیاهی ویاعلت انتقال صفات ازوالدین به اولاد وهمچنین دلیل بروزبرخی اختلالات وبیماری ها رامشخص کرد.

ادامه مطلب...
17 ارديبهشت 1392

 

در ژن‌شناسی، رابطهٔ میان دگره‌های یک ژن را بررسی می‌کند که در صورت تفاوت دو الل یک ژن الل چیره در فنوتیپ بروز می‌کند.

ادامه مطلب...
17 ارديبهشت 1392

 عامل ایجاد بیضه ،یا پروتئین ناحیه تعیین جنسیت کروموزوم Y(SRY) یک پروتئین است که از روی ژن SRY ساخته می‌شود.

ادامه مطلب...
17 ارديبهشت 1392

در ژنتیک یک هاپلوتیپ عبارت است از ترکیب ژن‌های هم‌ردیف ، آلل ها، در مکان‌های (loci ) مختلف روی کروموزوم که همراه با هم منتقل می‌شوند.

ادامه مطلب...
17 ارديبهشت 1392

نوع جنسیت دراکثرپستانداران ، ازجمله انسان، تحت کنترل 2 کروموزوم می باشد که به عنوان کروموزوم جنسی شناخته می شوند.

ادامه مطلب...
17 ارديبهشت 1392

وراثت امروزه ازمباحث علم ژنتیک محسوب می شود ، ولی کلمهٔ وراثت در ابتدا در زمینهٔ وسیع‌تری مورد استفاده قرار می‌گرفت

ادامه مطلب...
27 بهمن 770

کروموزوم جنسی یا آلوزوم، به گونه‌ای از کروموزوم‌ها اطلاق می‌گردد که در تعیین جنسیت نسل‌های بعدی، به طور مستقیم نقش دارد.

ادامه مطلب...
صفحه1 از2

درباره ی مادروکودک

 baby  امروزه دستیابی به اطلاعات علمی ، وبخصوص پزشکی ، دردنیای مجازی به سادگی میسرگشته است. اما متاسفانه وب سایت هایی که بتواننداین وظیفه رابه زبان فارسی انجام دهندناچیزویاحتی بهتراست گفته شودکه هیچ است.موسسه ایران مدلاین به منظوربرطرف کردن این نیازفارسی زبان های دنیا، دوپایگاه علمی " ایران مدلاین" [جهت دسترسی به دنیای علم پزشکی وتندرستی] و " مادروکودک" [ارائه اطلاعات علمی موثق درزمینه بیماری های مادروکودک] رافراهم وراه اندازی نموده است. هرچندکه تارسیدن به نقطه مطلوب ، فاصله زیادی است.